top of page

Thông tin và sự đồng ý của người tham gia

Cơ quan đăng ký CHAANZ hoạt động theo Quy trình đồng ý chọn không tham gia. Nếu bạn là người bị Bệnh tim bẩm sinh hoặc bạn chăm sóc người bị Bệnh tim bẩm sinh và bạn không muốn được đưa vào Cơ quan đăng ký CHAANZ, bạn có thể đọc qua thông tin nghiên cứu và hoàn thành mẫu đồng ý Chọn không tham gia tại dưới cùng của trang.

Để truy cập thông tin nghiên cứu và biểu mẫu Đồng ý Không tham gia, vui lòng chọn liên kết dưới đây mô tả chính xác nhất về bạn:

  1. Tôi bị bệnh tim bẩm sinh

  2. Tôi chăm sóc người bị bệnh tim bẩm sinh

bottom of page